Bà Nguyễn Thị Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT


Bà Nguyễn Thị Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT