Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám Đốc


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám Đốc