Ông Hà Văn Thủy
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Năng lượng - Thủy điện


Ông Hà Văn Thủy 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách 
Năng lượng - Thủy điện