Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện


Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện