Thạc sĩ Đỗ Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách
Kỹ thuật và các ban quản lý dự án


Thạc sĩ Đỗ Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách 
Kỹ thuật và các ban quản lý dự án