Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2020
Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 20/10/2020
Giải trình báo cáo Quý III năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Giải trình liên quan đến BCTC sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính Quý 2/2020 20/07/2020
Công văn giải trình có liên quan đến Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 20/07/2020
Công văn giải trình có liên quan BCTC năm 2019 20/04/2020
Báo cáo tài chính Quý 1/2020 20/04/2020
Công văn giải trình có liên quan đến BCTC Quý 1/2020 20/04/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 13/04/2020
Báo cáo tài chính Quý IV/2019 20/01/2020
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý IV/2019 20/01/2020
Năm 2019
Báo cáo tài chính quý III/2019 21/10/2019
Giải trình biến động tại báo cáo tài chính quý III/2019 21/10/2019
BCTC: Báo cáo tài chính bán niên 2019 14/08/2019
CBTT: Công văn giải trình biến đống số liệu trong BCTC bán niên năm 2019 14/08/2019
Báo cáo tài chính Quý II/2019 - Công ty CP KOSY 22/07/2019
CV Giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2019 - Công ty CP KOSY 22/07/2019
Báo cáo tài chính sau đính chính năm 2017 sau kiểm toán 28/05/2019
Công văn đính chính báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán 28/05/2019
Báo cáo tài chính sau đính chính năm 2018 sau kiểm toán 28/05/2019
Công văn đính chính báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán 28/05/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019 22/04/2019
Thuyết minh BCTC quý I/2019 22/04/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 18/03/2019
Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18/03/2019
Báo cái tài chính quý IV/2018 20/01/2019
CV Giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế quý IV.2018 20/01/2019