Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2019
Báo cáo tài chính quý III/2019 21/10/2019
Giải trình biến động tại báo cáo tài chính quý III/2019 21/10/2019
BCTC: Báo cáo tài chính bán niên 2019 14/08/2019
CBTT: Công văn giải trình biến đống số liệu trong BCTC bán niên năm 2019 14/08/2019
Báo cáo tài chính Quý II/2019 - Công ty CP KOSY 22/07/2019
CV Giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2019 - Công ty CP KOSY 22/07/2019
Báo cáo tài chính sau đính chính năm 2017 sau kiểm toán 28/05/2019
Công văn đính chính báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán 28/05/2019
Báo cáo tài chính sau đính chính năm 2018 sau kiểm toán 28/05/2019
Công văn đính chính báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán 28/05/2019
Báo cáo tài chính quý I/2019 22/04/2019
Thuyết minh BCTC quý I/2019 22/04/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 18/03/2019
Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18/03/2019
Báo cái tài chính quý IV/2018 20/01/2019
CV Giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế quý IV.2018 20/01/2019
Năm 2018
Báo cáo tài chính Quý III/2018 19/10/2018
CV Giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế quý III/2018 19/10/2018
Báo cáo tài chính bán niên 2018 14/08/2018
CV giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên 2018 14/08/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ KOS 24/07/2018
Báo cáo tài chính Quý II/2018 20/07/2018
CV Giải trình chi tiêu lợi nhuận sau thuế quý II/2018 20/07/2018
Báo cáo tài chính Quý I/2018 20/04/2018
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý I/2018 20/04/2018
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 26/03/2018
CV giải trình kết quả kinh doanh năm 2017 26/03/2018
CV giải trình số liệu báo cáo tài chính kiểm soát năm 2017 26/03/2018
CV giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV/2017 20/01/2018
Báo cáo tài chính quý IV/2017 20/01/2018