THƯ VIỆN

TIN NỔI BẬT

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư này quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

02/02/2012

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2


Thông tư 23/2010/TT-BXD hướng dẫn chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

02/02/2012

Thông tư 23/2010/TT-BXD hướng dẫn chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

4


Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

02/02/2012

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

6


Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

02/02/2012

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

2


Thông tư quy định các nội dung quản lý nhà chung cư

Thông tư quy định các nội dung liên quan về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư theo quy định tại Nghị định 71 /2010/NĐ-CP của Chính phủ

02/02/2012

Thông tư quy định các nội dung quản lý nhà chung cư

1


Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất...

16/12/2011

Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất

2


Thông tư 16/2005/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

Dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc nhóm I bảng lương A6 ban hành kèm theo...

16/12/2011

Thông tư 16/2005/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

3


Quyết định 11/2005/QĐ-BXD về việc ban hành đnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Định mức chi phí quy định trong văn bản này là căn cứ xác định chi phí cần thiết để lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế xây dựng công trình sử dụng: vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA...

16/12/2011

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD về việc ban hành đnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

4


Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên....

16/12/2011

Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

3


Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành dự toán xây dựng cơ bản

Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán một số loại công tác xây lắp chưa có trong các tập định mức dự toán xây dựng hiện hành và sửa đổi một số loại công tác xây lắp trong các tập định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành

16/12/2011

Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành dự toán xây dựng cơ bản

2