THƯ VIỆN

TIN NỔI BẬT

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011

Giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011

14/12/2011

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011

7


Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định cụ thể một số nội dung về đầu tư xây dựng KĐT mới bao gồm quá trình lập quy hoạch, lựa chọn Chủ đầu tư....

14/12/2011

Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3


Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng là căn cứ pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý nguồn khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng nhằm sử dụng một cách có hiệu quả.

14/12/2011

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng  khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

3


Quyết định 46/2010/QĐ-UBND quy định một số nội dung dự án KĐT, nhà ở thương mại tỉnh Lào Cai

Ban hành một số nội dung thực hiện dự án đầu tư KĐT mới có quy mô từ 20ha trở lên và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

14/12/2011

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND quy định một số nội dung dự án KĐT, nhà ở thương mại tỉnh Lào Cai

5


Luật khoáng sản năm 2010

Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo...

14/12/2011

Luật khoáng sản năm 2010

1


Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật quy định về việc thành lập, quản lý và hoạt động của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh, và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

06/12/2011

Luật doanh nghiệp năm 2005

1


Nghị định 181 /2004/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai

Quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia....

06/12/2011

Nghị định 181 /2004/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai

1


Nghị định 14/2007NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

06/12/2011

Nghị định 14/2007NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán

2


Luật chứng khoán năm 2006

Quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

06/12/2011

Luật chứng khoán năm 2006

2


Nghị định 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới

Quy chế này quy định về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị mới bao gồm quá trình hình thành dự án, thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác và chuyển giao.

06/12/2011

Nghị định 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới

2