THƯ VIỆN

TIN NỔI BẬT

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định này quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước khi: Nhà nước cho thuê đất, Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất sang cho thuê đất, Nhà nước cho thuê mặt nước.

06/12/2011

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1


Thông tư 14 /2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

06/12/2011

Thông tư 14 /2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1


Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

Thông tư này quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

06/12/2011

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung  của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

1


Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh BĐS

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản về các loại Bất động sản được đưa vào kinh doanh.

06/12/2011

Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh BĐS

1


Thông tư 04/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện quy chế Khu đô thị mới

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

06/12/2011

Thông tư 04/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện quy chế Khu đô thị mới

1
Luật kinh doanh Bất động sản năm 2006

Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

06/12/2011

Luật kinh doanh Bất động sản năm 2006

1


Nghị định 108 hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đầu tư 2005

Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư ngày 29/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh

06/12/2011

Nghị định 108 hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đầu tư 2005

1


Luật đầu tư năm 2005

Quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

06/12/2011

Luật đầu tư năm 2005

1