THƯ VIỆN

TIN NỔI BẬT

Nghị định 71 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật nhà ở.

06/12/2011

Nghị định 71 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

5


Luật nhà ở năm 2005

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

06/12/2011

Luật nhà ở năm 2005

1


Luật đất đai năm 2003

Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

06/12/2011

Luật đất đai năm 2003

2