NGUYỄN ĐỨC DIỆP - UỶ VIÊN

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam