NGUYỄN THẾ HÙNG - ỦY VIÊN

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh