NGUYỄN TRUNG KIÊN - ỦY VIÊN

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam