TUYỂN DỤNG

TIN NỔI BẬT

05/10/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Lễ tân - Hành chính

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Lễ tân - Hành chính

Mô tả công việc - Trực, nghe, trả lời và chuyển cuộc gọi điện thoại tại quầy lễ tân của Công ty.. - Tiếp khách, hướng dẫn khách đến các phòng ban, bộ phận theo yêu cầu. - Tiếp nhận các cuộc hẹn của khách hàng, đối tác, cá nhân, bộ phận trong công ty sau đó thông báo lại các cá nhân, bộ phận trong công ty. - Tiếp nhận công văn, thư từ bên ngoài gửi tới văn phòng của công ty, phân loại và chuyển đến tay người nhận.


05/10/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án

Mô tả Công việc: Thực hiện các công việc chuyên môn với vị trí Giám đốc Quản lý dự án của Công ty theo quy chế nội bộ của Công ty và theo quy định pháp luật có liên quan


18/03/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Mô tả Công việc: Đánh giá thị trường, xây dựng chiến lược, triển khai các kế hoạch kinh doanh; Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng; Lập kế hoạch kinh doanh cho phạm vi phụ trách theo tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Giao chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên và chỉ đạo phương hướng thực hiện. Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số công ty giao...


26/01/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Tài chính

Mô tả Công việc: - Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính, kế toán; - Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính, quản lý vốn và quỹ tiền mặt của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; - Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty;