TUYỂN DỤNG

TIN NỔI BẬT

18/03/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Mô tả Công việc: Đánh giá thị trường, xây dựng chiến lược, triển khai các kế hoạch kinh doanh; Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng; Lập kế hoạch kinh doanh cho phạm vi phụ trách theo tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Giao chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên và chỉ đạo phương hướng thực hiện. Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số công ty giao...


26/01/2015

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Kosy tuyển dụng vị trí Giám đốc Tài chính

Mô tả Công việc: - Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính, kế toán; - Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính, quản lý vốn và quỹ tiền mặt của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; - Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn của Công ty;