Lãnh đạo công ty

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường
<br />Chủ tịch

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch
Tập đoàn Kosy

Bà Nguyễn Thị Hằng
<br />Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Kosy

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp
<br />Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Tiến sĩ Nguyễn Đức Diệp
Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Tập đoàn Kosy

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
<br />Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Kosy

Bà Phùng Thị Hải Vân
<br />Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh

Bà Phùng Thị Hải Vân
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Đức Doanh
<br />Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện

Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện
Tập đoàn Kosy

Thạc sĩ Đỗ Quốc Việt
<br />Phó Tổng Giám đốc Phụ trách 
<br />Kỹ thuật và các ban quản lý dự án

Thạc sĩ Đỗ Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách
Kỹ thuật và các ban quản lý dự án
Tập đoàn Kosy

Ông Nguyễn Tiến Hoàn
<br />Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Tiến Hoàn
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam
Tập đoàn Kosy