Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 20/07/2021
Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và chốt DSCĐ có quyền tham dự 16/07/2021
CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Quốc Hưng 15/07/2021
CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 1 số thành viên Ban Tổng Giám đốc CTCP Kosy 05/07/2021
CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2021 30/06/2021
Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho các BCTC năm 2021 của CTCP Kosy 22/06/2021
Thông báo của VSD về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 29/04/2021
Nghị quyết tổ chức và thông qua chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 26/04/2021
Thông báo về ngày Đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 26/04/2021
Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ 31/03/2021
Nghị quyết của HĐQT về kết quả chuyển nhượng cổ phần thực tế tại Công ty Cổ phần KPT Việt Nam 31/03/2021
Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần KPT Việt Nam 29/03/2021
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 11/03/2021
Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/03/2021
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 125/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/03/2021 08/03/2021
Báo cáo vốn góp của Chủ sở hữu đã được kiểm toán đến ngày 05/02/2021 02/03/2021
Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 16 26/02/2021
Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán Đăng ký thay đổi lần 2 24/02/2021
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ngô Thị Hoa 08/02/2021
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Quốc Thao 08/02/2021
Văn bản số 443/UBCK-QLCB của UBCK về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 05/02/2021
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi chi tiết cơ cấu sử dụng vốn thu đợt từ đợt chào bán 05/02/2021
Công văn CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 05/02/2021
QĐ số 03/2021/NQ-HĐQT - V/v: Thông qua huỷ số lượng cổ phiếu không phân phối hết đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ & thông qua kết quả tăng vốn; Đăng ký niêm yết bổ sung CP tại VSD & HOSE 04/02/2021
Báo cáo Ủy ban chứng khoán về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 04/02/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Việt Cường 01/02/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - ông Nguyễn Việt Cường 27/01/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Hằng 27/01/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ - ông Nguyễn Trung Kiên 27/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn - ông Nguyễn Việt Cường 21/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn - bà Nguyễn Thị Hằng 21/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn - ông Nguyễn Trung Kiên 21/01/2021
Công văn CBTT Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 14/01/2021
CBTT Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu KOS 14/01/2021
Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 12/01/2021
Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 12/01/2021
Thông báo gia hạn thời gian thực hiện quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 12/01/2021
Công văn CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 08/01/2021
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 07/01/2021
Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan 07/01/2021
Năm 2020
CBTT hoàn thành đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Phát triển Năng lượng Tây Bắc 30/12/2020
CBTT hoàn thành chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế tại công ty CP KPT Việt Nam 29/12/2020
CBTT hoàn thành đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP đầu tư phát triển và năng lượng GIAVICO 28/12/2020
Nghị quyết về việc thông qua đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc 28/12/2020
Báo cáo kết qủa mua lại trái phiếu trước hạn 28/12/2020
Nghị quyết Công ty CP Kosy về việc thông qua đầu tư mua cổ phần và góp vốn tại Công ty CP đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO 25/12/2020
CBTT về việc chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế của Công ty CP Kosy tại Công ty CP KPT Việt Nam 22/12/2020
Nghị quyết đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Khu Đô số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 21/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 18/12/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 14/12/2020
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 14/12/2020
Quyết định chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng 14/12/2020
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 09/12/2020
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 09/12/2020
Nghị quyết thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BOND lần 02 04/12/2020
Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng 30/11/2020
Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy 26/11/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng 24/11/2020
CBTT Quyết định HĐQT, bổ nhiệm Phó TGĐ Tài chính (Mã CK:KOS) 30/10/2020
CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Việt Cường 15/10/2020
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Việt Cường 07/10/2020
CBTT: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu KOS.BOND.2018 trước hạn 30/09/2020
Nghị quyết HĐQT mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 và Điều chỉnh bản CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn kì chốt đến 31/8/2020 09/09/2020
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của nội bộ - Nguyễn Văn Hà 01/09/2020
CBTT V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Hà 21/08/2020
Đính chính lần 2 thông tin nghị quyết số 08/2020BB-HĐQT-KOSY 31/07/2020
CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
CBTT: Bản đính chính Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT 30/07/2020
CBTT: Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường 30/07/2020
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 17/07/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng. 17/07/2020
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 13/07/2020
CBTT V/v: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân 02/07/2020
Đính chính thông tin " chuyển nhượng CP tại Công ty liên kết đã CBTT ngày 25/6/2020 01/07/2020
Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Liên kết 25/06/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua thực tế số tiền đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán 17/06/2020
Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm toán năm 2018 17/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Đức Trang 08/06/2020
Đơn xin từ nhiệm Ông Vũ Trọng Hà 08/06/2020
Chấp thuận của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 13/05/2020
CBTT V/v: Chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 12/05/2020
CBTT V/v: Giải trình chậm CBTT giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019 08/05/2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/05/2020
CBTT: Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 22/04/2020
Báo cáo kết quả thực hiện CBTT BCTC Năm 2019 do tạm hoãn 13/04/2020
CBTT V/v: Công văn tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Công văn chấp thuận UBCK NN tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính năm 2019 31/03/2020
CBTT V/v: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 30/03/2020
CBTT V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Hồng Việt 24/03/2020
CBTT V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Cường 04/03/2020
CBTT: V/v Thông báo giao dịch của người nội bộ 26/02/2020
Nghị quyết HĐQT "Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam" 09/01/2020