Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2020
Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGĐ công ty Cổ phần Kosy 25/06/2020
Biên bản - Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 25/06/2020
Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2020 25/06/2020
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên 18/06/2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 15/06/2020
Dự thảo: TT tăng vốn điều lệ ĐHĐCĐ thường niên 2020 15/06/2020
Dự thảo: TT kết quả phát hành cổ phiếu 2018 15/06/2020
Dự thảo: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 15/06/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Công ty Cổ phần Kosy 12/06/2020
Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Công ty Cổ phần Kosy 12/06/2020
Dự Thảo: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
Thông báo bầu cử thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
Hướng dẫn chi tiết: Bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu nhiệm kì 2017-2022 12/06/2020
Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, BKS kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/06/2020
Dự thảo: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
Dự thảo: Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
Dự thảo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 12/06/2020
Dự thảo Báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020 12/06/2020
Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020 12/06/2020
Hướng dẫn: Bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu nhiệm kì 2017-2022 12/06/2020
Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 12/06/2020
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT 12/06/2020
Dự thảo: TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 12/06/2020
Dự thảo: TT thông qua báo cáo tài chính 2019 12/06/2020
Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc nâng số tổng thành viên 12/06/2020
Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020 12/06/2020
CBTT: Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020 12/06/2020
Dự thảo: Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS 12/06/2020
Năm 2019
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27/06/2019
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27/06/2019
Nghị quyết của HĐQT về quyền lợi của cổ đông khi hủy giao dịch cổ phiếu trên KOS tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE 27/06/2019
Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, BKS kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Đỗ Quốc Việt - thành viên đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Nguyễn Đức Trang - thành viên đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Bà Hoàng Thị Yến - thành viên đề cử thành viên BKS 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Vũ Trọng Hà - thành viên đề cử thành viên BKS 20/06/2019
Mẫu đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS 20/06/2019
Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử 20/06/2019
Dự thảo Báo cáo HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Tờ trình thông qua nội dung đề xuất năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17/06/2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Công ty Cổ phần Kosy 05/06/2019
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Thông báo bầu cử thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Hướng dẫn bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019