Kosy

Công ty Cổ phần Kosy tổng kết 6 tháng đầu năm 2010

Ngày 20/06/2010

Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, về mọi mặt nhìn chung Kosy hoạt động tốt, có hướng đi đúng, bám sát mục tiêu và chiến lược đã được xây dựng. Lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản về cơ bản đạt được mục tiêu đặt ra. Thậm chí, lĩnh vực bất động sản vượt kế hoạch và có tiềm năng phát triển rất tốt.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo hoạt động còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng và kinh nghiệm hiện có, lĩnh vực này chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Cuộc họp cũng giành nhiều thời gian cho việc phổ biến, điều chỉnh và thống nhất các mục tiêu và kế hoạch cho 6 tháng cuối năm.

Một nội dung quan trọng khác của cuộc họp là bàn về chiến lược nhân sự công ty. Đây là một vấn đề quan trọng, quyết định lớn đến sự phát triển của Kosy.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường trao Quyết định bổ nhiệm một số cán bộ, thay đổi một số vị trí tại công ty:

          

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường bổ nhiệm ông Phạm Sắc Long là Phó TGĐ phụ trách chung.

          

Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vỹ là Phó TGĐ phụ trách Khoáng sản. 

           

Bổ nhiệm ông Lê Tiến Đức là Trưởng phòng Khoáng sản.

          

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương là Phó phòng Nhân sự.

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp, tất cả các thành viên trong Kosy đều nhất trí và quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Chia sẻ: