Kosy
Ban lãnh đạo
Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Bà NGUYỄN THỊ HẰNG
Phó Chủ tịch
Tiến sỹ NGUYỄN ĐỨC DIỆP
Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
Ông ĐỖ QUỐC VIỆT
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật và các Ban QLDA Bất động sản
Ông LƯƠNG QUỐC HƯNG
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Năng lượng tái tạo và khối Vận hành các nhà máy điện
Ông NGUYỄN VIỆT THUNG
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển dự án
Ông HÀ SỸ DINH
Phó Tổng Giám đốc phụ trách các dự án Thủy điện
Bà HÀ THỊ THU THỦY
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Nhân sự, Hành chính và khối Văn phòng
Bà NGUYỄN THỊ SINH
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủ tục và Chăm sóc khách hàng